Účinnost nanočističek

Účinnost čištění vyvíjených modelů

Testování čistíček v uzavřené komoře v modifikované formě nám slouží jako standardní měření účinnosti finálního výrobku, ale také pro další vývoj čističek.

V současné době firma RETAP představila 5 typů určených pro čištění vzduchu objemu od cca 30-150 m3.

Prototyp nanočističky v měřícím boxu

Foto a graf z testování účinnosti jednoho z prvých prototypů nanočističky RETAP dle CEN standardu v Belgii. Test se směsí organických látek tvořenou formaldehydem, acetaldehydem, acetonem, n-heptanem, toluenem a o-xylenem s objemovou koncentrací 200 ppb.

Graf likvidace chemických látek nanočističkou

Z grafu je patrné odbourávání chemických látek formaldehydu, acetaldehydu, acetonu, n-heptanemu, toluenu a o-xylenu s objemovou koncentrací 200 ppb v čase 1,4 h k nulovým hodnotám.

Schéma zkušební komory pro testování

 

Schéma měřící komory neboli boxu pro experimentální testování aktivních či pasivních fotokatalytických zařízení pro čištění vzduchu. Uvnitř je zobrazeno fotokatalitické zařízení např. čistička (černý kvádr) a ventilátor (křížek) v případě pasivních zařízení např. fotokatalytické nátěry.

Prototyp nanočističky v měřícím boxu

Fotografie prototypu čističky v boxu sestaveném v laboratoři TUL

Prototyp nanočističky

Prototyp čističky vzduchu vystavený při příležitosti mezinárodní konference a ISO jednání v Praze v září 2014.

 

Technická zpráva ze závěrů testování z roku 2014

 

Testování, dle navržené a modifikované CEN metody - degradace toluenu

 

Testování čističek probíhá ve výše zmiňovaných experimentálních boxech. Před každým testem je nejdříve box důkladně propláchnut vzduchem, který byl předem přefiltrován. Takto přefiltrovaný vzduch obsahuje zanedbatelné množství organických látek. Do boxu se pak nastříkne v kapalné fázi definované množství studované těkavé organické látka (např. toluen, formaldehyd). Množství nastřikované těkavé látky se určuje dle požadované koncentrace (ppmv) v boxu. Analýza plynů v boxu se provádí pomocí fotoakustického přístroje INNOVA 1421i od LumaSense Technologies. Jedná se o fotoakustickou detekci infračerveného záření, které je absorbováno daným vzorkem plynu. Měření lze provádět kontinuálně, přístroj si sám odebírá analyt, který opět vrátí zpět po analýze do boxu. Detekční limit přístroje je 0.5 ppm pro toluen, 100ppb pro formaldehyd, 100ppb pro celkový organický uhlík a 5ppm pro CO2. V současné době je přístroj nastaven tak, že lze měřit současně jeden polutant, CO2 a H2O. V budoucnu bychom rádi měřili více plynů najednou. Během experimentu se dále monitoruje vlhkost, teplota a tlak vzduchu.

 

4.3. Výsledky a závěr z modifikovaného CEN testu pro charakterizaci fotokatalytické účinnosti čističek vzduchu

 

Pro každou čističku jsou uvedeny dva grafy (viz obr. 5 a 6). Na grafech vlevo je zobrazena závislost poklesu koncentrace toluenu při jeho degradaci a na druhém změna koncentrace CO2, která probíhá během tohoto procesu. Výsledná naměřená data pro jednotlivé modely jsou uvedeny níže

Graf likvidace toulenu nanočističkouGraf CO2

 

Změna koncentrace plynů (toluen-vlevo, CO2-vpravo) při testování čističky Retap-model 1.

Graf likvidace toulenu nanočističkouGraf CO2

 Změna koncentrace plynů (toluen-vlevo, CO2-vpravo) při testování čističky Retap-model 2.

 

Retap 1: 71ppm/89h (viz graf), 0.8 ppm/h

Retap 2: 38ppm/25h (viz graf), 1.5 ppm/h

Retap 3: 13ppm/81h, 0.16ppm/h (pokles se zastavil zastaveno na koncentraci 3.5ppm)

Z naměřených dat vyplývá, že konstruované prototypy Retap mají velmi slibný potenciál k odbourávání polutantů(chemických látek) z ovzduší.

 

^